2024 OFFICIAL LOGO SFCMC
Search

PATIENT RIGHTS & RESPONSIBILITIES

As a patient of St. Cabrini, you have the following rights, consistent with law:

Bilang pasyente ng St. Cabrini, ikaw ay may karapatan, naayon sa batas na:

1. To be informed of (Makaalam)

a. Your rights as a patient in a manner and language that you understand

 • Ang iyong mga karapatan bilang pasyente sa wika na iyong naiintindihan
 • The names and departments of the doctors and staff who will be involved in your care in the hospital
 • Ang mga pangalan at departamento ng mga manggagamot at kawani na makakalinga sa’yo habang ikaw ay nasa ospital
 • The nature of your illness, its likely causes, manifestations and course
 • Ang uri, sanhi at kahihinatnan ng iyong karamdaman
 • The treatment proposed to you, its benefits, side effects, potential risks and costs
 • Ang lahat ng mga pamamaraang gagamitin sa paglunas ng karamdaman mo, ang mga benepisyo, posibleng komplikasyon at kaukulang kabayaran nito
 • Other treatment options relevant to your condition, including the option to withhold treatments, and the consequences of taking such options
 • Ang iba pang mga alternatibong pamamaraan ng paglunas sa karamdaman mo, kasama ang hindi pagpapagamot at ang magiging resulta nito

2. To receive medical care that is (Makatanggap ng pangangalagang medikal na)

 • Free from discrimination as to the ethnic origin, religion, gender, disability, sexual orientation and socioeconomic status
 • Walang pinipiling lahi, relihiyon, kasarian, kapansanan, oryentasyong sekswal o antas ng pamumuhay sa lipunan
 • Delivered with respect, consideration and in a clean and safe environment free of unnecessary restraint
 • May paggalang, pag-unawa at ibinibigay sa isang malinis, malaya at ligtas na kapaligiran
 • Appropriate to your medical condition and consistent with the terms of your informed consent, your decisions, preferences and values
 • Naaayon sa iyong pangangailangan pangkalusugan at kaalinsabay ng iyong pahintulot, desisyon at pagpapahalaga
 • Given in a timely manner whenever you need it
 • Maagap sa iyong pangangailangan

3. To be advised of, participate in, or refuse to take part in any medical research; receive full information on the purposes and procedures of the research; and, be assured that your refusal will not compromise your care

Mapagpayuhan, makibahagi at tumangging makibahagi sa pananaliksik at mabigyan ng kasiguraduhan na ang iyong pagtanggi ay di makakaapekto sa iyong kalusugan

4. To privacy while in the hospital and confidentiality of all information and records regarding your care

Mapangalagaan ang iyong privacy at confidentiality ng mga impormasyon at talaan tungkol sa iyong kalusugan

5. To participate in all decisions about your treatment and discharge from the hospital

Makibahagi sa lahat ng mga desisyon tungkol sa iyong pagpapagamot at paglabas ng ospital

6. To complain without fear of reprisals about the care and services you are receiving and to have the hospital respond to you

Walang takot na mailahad ang mga reklamo ukol sa iyong tinatanggap na pangangalaga at serbisyo at mabigyan ng karampatang tugon ng ospital

7. To authorize those family members and other adults who will be given priority to visit consistent with your ability to receive visitors and pertinent hospital policies

Mapahintulutan ang kapamilya at iba pang tao na bumisita sa iyo nang ayon sa iyong kakayahang tumanggap ng bisita at sa patakaran ng ospital

At the same time, as a patient of St. Frances Cabrini Medical Center, you have the following responsibilities:

At gayundin naman, bilang isang pasyente ng St. Frances Cabrini Medical Center, ikaw ay may mga tungkulin na:

 • To provide complete and truthful information about your health, including past illnesses, hospital stays, surgeries, allergies and use of medicines/other forms of treatment
 • Magbigay ng buo at totoong impormasyon hinggil sa iyong kalusugan, kasama na ang mga dati at kasalukuyang ginagamit na gamot, mga pamamalagi sa ospital at iba pang uri ng panggagamot, mga operasyon at mga allergies
 • To know the members of your health care team
 • Kilalanin ang mga doktor, nars at iba pang kawani ng ospital na nangangalaga sa iyong kalusugan
 • To be involved in the decisions regarding your health care
 • Makibahagi sa pagpapasya ukol sa iyong kalusugan
 • To ask questions regarding the nature of your illness and its management including options, likely outcomes, benefits, risks and costs
 • Magtanong ukol sa tunay na kalagayan ng iyong karamdaman mga posibleng lunas, komplikasyon, benepisyo at kabayaran
 • To ask questions whenever you are not sure of the information or instructions given to you.
 • Magtanong kailanmang hindi malinaw sa iyo ang mga impormasyon o mga dapat gawing itinuro sa iyo.
Scroll to Top